درمان شناختی-رفتاری اختلال شخصیت پارانوئید؛ یک پژوهش موردی
کد مقاله : 1444-WCPASIAN20
نویسندگان:
مرجان حسنی راد1، محمد خدایاری فرد *2
1خ پاسداران، خ زمرد، کوچه یاقوت، پلاک 4، زنگ 4 جنوبی
2تهران
چکیده مقاله:
افراد دارای اختلالات شخصیت، از صفات و ویژگی‌های تغییرناپذیری برخوردارند که نه تنها ادراک، ارتباطات و افکار آن‌ها در مورد خود، دیگران و محیط را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد، بلکه بر کنترل تکانه، تنظیم هیجانی، کارکردهای بین‌فردی، و عملکرد شغلی و اجتماعی آنان نیز اثر می‌گذارد. در صورتی که این افراد تحت درمان قرار نگیرند، این صفات شخصیتی تغییرناپذیر، فراگیر، ناسازگارانه و انعطاف‌ناپذیر خواهند شد که ممکن است منجر به نارسایی‌های گستردۀ عملکردی و اختلالات شدید روانی شود. از این رو، پژوهشگران همواره به طراحی و ارائۀ رویکردها و روش‌های گوناگون درمانی برای درمان این دسته از اختلالات علاقه‌مند بوده‌اند. از سوی دیگر، نتایج مطالعات نشان می‌دهد که درمان شناختی-رفتاری تاثیرگذارترین روش روان‌درمانی با کاربرد گسترده در درمان بسیاری از مشکلات روانی، به ویژه اختلالات شخصیت است. بر این اساس، هدف این مطالعۀ موردی گزارش درمان موفق اختلال پارانوئید در یک مراجع بزرگسال می‌باشد. بدین منظور، فردی با این اختلالات با استفاده از رویکرد درمان شناختی-رفتاری مورد روان‌درمانی و مطالعه قرار گرفت. نتایج تایید کرد که روان‌درمانی بلندمدت مبتنی بر درمان شناختی-رفتاری می‌تواند برای درمان اختلال شخصیت پارانوئید همراه با علائم جسمانی و افسردگی موثر و کارآمد واقع شود.
کلیدواژه ها:
اختلال شخصیت پارانویید، درمان شناختی-رفتاری، مطالعه موردی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است