پژوهشگران گرامی:

زمان بندی اجرای برنامه های دهمین کنگره بین المللی فدراسیون آسیایی شورای جهانی روان درمانی را از اینجا دانلود کنید.