عنوان مقاله

نام و نام خانوادگی

سخنران کلیدی

ردیف

Psychotherapy in Russia: The past, Present, and Future

Ekaterina Makarova, Professional Psychotherapeutic League of Russia

1

Yoga and Psychotherapy for World Peace

  Professor Ganesh Shankar, Dr. Harisingh Gour University, India

2

Family Based Psychotherapy and Narrative Formation of Self Hood

 

Dr. Kurt Andres Richardson, Trinity College in University of Toronto

3

Choice Availability and Its Effects on Cognitive, Emotional and Behavioral Responses Relevant to Treating Anxiety and Depression in Couple Therapy

 

Sayyed Mohsen Fatemi, Ph. D., Harvard University

4

Instilling Hope in Families in the Aftermath of Trauma

 

Dr. Kevin Rowell, University of Central Arkansa, USA

5

Global Mental Health and Well-being: Important Advances at the United Nations and International Interventions Valuable for all Psychotherapists and Mental Health Professionals"

 

Dr. Judy Kuriansky, Columbia University

6

The Florence Family Therapy Approach to Serious Mental Disorders

 

Dr. Lombard Gianpaolo, WCP board member         

7

Neurobiological Mechanisms of Prevention and Treatment in Trauma and Posttraumatic Stress.

 

Dr. Miranda Olff, University of Amsterdam

8

 

 

 

تبیین مبانی نظری و کاربرد عملی فن تغییر رفتار سیستمی: ارائۀ یک فن جدید در خانواده درمانی

Explaining Theoretical Foundations and Practical Application of Systemic Behavior Modifying Technique: Introducing a Novel Technique in Family Therapy

دکتر محمد خدایاری فرد، دانشگاه تهران

Dr. Mohamad Khodayarifard: University of Tehran

1

زوج درمانی در عصر خانواده­های بدون مرز

Couple Therapy in the Era of Families Without Borders

 

دکتر لادن فتی، روانشناس بالینی

Dr. Ladan, Fata: Clinical Psychologist

 

 

2

روان­درمانی و واقعیت مجازی: فرصت­ها و چالش­ها

Psychotherapy and Virtual Reality (VR): Opportunities and Challenges

 

دکتر حمید پورشریفی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

Dr. Hamid Poursharifi: University of Social Welfare & Rehabilitation

3

نظریه انتخاب و مشاوره خانواده: یک رویکرد پراگماتیک و وابسته به فرهنگ

Choice Theory and Family Counseling: A Pragmatic and Culturally Sensitive approach      

دکتر علی صاحبی، مربی ارشد و عضو هیأت علمی موسسه واقعیت درمانی ویلیام گلاسر

Dr. Ali Sahebi: Faculty Member of William Glasser International Institute

4

قدرت در خانواده ایرانی

Power in Iranian Family

دکتر فرشته موتابی، دانشگاه شهید بهشتی

Dr. Freshteh Mootabi: Shahid Beheshti University

5

روان­درمانی مثبت­گرا: فرصت­ها و چالش­ها

Positive Psychotherapy: Opportunities and Challenges

دکتر شهریار شهیدی، دانشگاه شهید بهشتی

Dr. Shahriar Shahidi: Shahid Beheshti University

6

هشیاری روایی: باز پدید­آوری و رهایی

Narrative Consciousness :Reconstruction & Freedom

دکتر پرویز آزاد فلاح، دانشگاه تربیت مدرس

Dr. Parviz Azad Fallah, Tarbiat Modares University

7