هزینه ثبت نام، شامل موارد زیر است:

دریافت بسته ویژه کنگره

دریافت کتاب کنگره

دریافت برنامه تخصصی و عمومی کنگره

ورود و استفاده از مراسم افتتاحیه و اختتامیه کنگره

ورود و استفاده از مباحث ارائه شده توسط سخنرانان کنگره

ورود و استفاده از سالن ارائه پوستر

دریافت گواهی حضور در کنگره

پذیرایی چهار نوبت میان‌وعده در دو روز کنگره

پذیرایی دو وعده ناهار (در دو روز کنگره)