1-دانشگاه شهید بهشتی

2-انجمن کودکان استثنایی ایران

3-انجمن روان شناسی ایران

4-پژوهشکده علوم شناختی

5-انجمن ایرانی روان شناسی