یکشنبه 23 اردیبهشت 1397
08:00 تا 08:30
پذیرش میهمانان
پذیرش کنگره
محل برگزاری
بزرگراه شهید چمران- خیابان جلال آل احمد- مقابل کوی نصر، خیابان دکتر کاردان
یکشنبه 23 اردیبهشت 1397
08:30 تا 10:30
افتتاحیه
افتتاحیه
محل برگزاری
بزرگراه شهید چمران- خیابان جلال آل احمد- مقابل کوی نصر، خیابان دکتر کاردان - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران - تالار کوثر
دوشنبه 24 اردیبهشت 1397
16:30 تا 17:30
اختتامیه
اختتامیه
محل برگزاری
بزرگراه شهید چمران- خیابان جلال آل احمد- مقابل کوی نصر، خیابان دکتر کاردان - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران - تالار کوثر