کمیته برگزاری
دکتر غلامعلی افروز
Conference chair
استاد ممتاز
دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
وب سایت: drafrooz.com/
پست الکترونیکی: afrooz [at] ut.ac.ir
دکتر محمد خدایاری فرد
Vice-President
استاد
دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
وب سایت: psyedu.ut.ac.ir/acstaff/khodayarifard/aboutus-farsi.html
پست الکترونیکی: khodayar [at] ut.ac.ir
دکتر محمد جوادی پور
دبیر اجرایی
دانشیار
دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: javadipour [at] ut.ac.ir
کمیته علمی بین المللی
Alfred Pritz
عضو کمیته علمی
Professor
Sigmund Freud University Vienna
وب سایت: psychotherapy-phd.sfu.ac.at/prof-dr-alfred-pritz
پست الکترونیکی: alfred.pritz [at] sfu.ac.at
Eugenijus Laurinaitis
عضو کمیته علمی
Vilnius University
وب سایت: www.psichologijatau.lt/eugenijus-laurinaitis/
پست الکترونیکی: eugenijus.laurinaitis [at] gmail.com
Gianpaolo Lombardi
عضو کمیته علمی
Florence University
وب سایت: www.linkedin.com/in/gianpaolo-lombardi-31a38922/?ppe=1
پست الکترونیکی: gplombardi [at] tim.it
Judy Kuriansky
عضو کمیته علمی
Professor
Columbia University Teachers College
وب سایت: drjudy.com
پست الکترونیکی: drjudyk [at] aol.com
Pierre CANOUÏ
عضو کمیته علمی
Hôpital Necker-Enfants Malades
وب سایت: www.psychologies.com/Therapies/Pierre-Canoui-s
پست الکترونیکی: edward [at] psychology.com.my
Sue Chuang
عضو کمیته علمی
Associate Professor
University of Guelph
وب سایت: www.uoguelph.ca/csahs/web/research/faculty-profiles/susan-chuang-associate-professor
پست الکترونیکی: schuang [at] uoguelph.ca
Xudong Zhao
عضو کمیته علمی
Professor
Tongji University
وب سایت: www.psychevisual.com/Xudong_Zhao.html
پست الکترونیکی: zhaoxd62 [at] gmail.com
Victor V. Makarov
عضو کمیته علمی
Professor
Russian Medical Academy of Postgraduate Education
وب سایت: www.viktormakarov.ru.
پست الکترونیکی: center [at] oppl.ru
Adil Al-Salihy
عضو کمیته علمی
University of Baghdad
Professor
وب سایت: www.linkedin.com/in/adil-al-salihy-36251916/
پست الکترونیکی: adil_alsalihy [at] yahoo.com
Kurt Anders Richardson
عضو کمیته علمی
Associate Professor
McMaster University
وب سایت: www.gial.edu/faculty/kurt-richardson/
پست الکترونیکی: kurt.richardson [at] utoronto.ca
شورای سیاستگذاری
دکتر عباسعلی الهیاری
عضو کمیته علمی
استادیار
دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیکی: allahyar [at] modares.ac.ir
دکتر محمد حاتمی
عضو کمیته علمی
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
وب سایت: hatami.ir/
پست الکترونیکی: bpccir [at] gmail.com
دکتر غلامعلی افروز
عضو کمیته علمی
استاد ممتاز
دانشگاه تهران
وب سایت: drafrooz.com/
پست الکترونیکی: afrooz [at] ut.ac.ir
دکتر هادی بهرامی احسان
عضو کمیته علمی
استاد
دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/homepage/hbahrami/?ac
پست الکترونیکی: hbahrami [at] ut.ac.ir
دکتر افضل السادات حسینی
عضو کمیته علمی
دانشیار
دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: afhoseini [at] ut.ac.ir
دکترمحمد جوادی پور
عضو کمیته علمی
دانشیار
دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/javadipour
پست الکترونیکی: javadipour [at] ut.ac.ir
دکتر احمد به پژوه
عضو کمیته علمی
استاد
دانشگاه تهران
وب سایت: www.drbehpajooh.com/
پست الکترونیکی: behpajooh [at] ut.ac.ir
دکتر محمدعلی بشارت
عضو کمیته علمی
استاد
دانشگاه تهران
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/besharat
پست الکترونیکی: besharat [at] ut.ac.ir
دکتر نیما قربانی
عضو کمیته علمی
استاد
دانشگاه تهران
وب سایت: nimaghorbani.com
پست الکترونیکی: nghorbani [at] ut.ac.ir
دکتر رضا پورحسین
عضو کمیته علمی
دانشیار
دانشگاه تهران
وب سایت: www.pourhosein.ir
پست الکترونیکی: prhosein [at] ut.ac.ir
دکتر محمدنقی فراهانی
عضو کمیته علمی
استاد
دانشگاه خوارزمی
پست الکترونیکی: faramn37 [at] yahoo.com
دکتر علی رضا مرادی
عضو کمیته علمی
استاد
دانشگاه خوارزمی
وب سایت: pe.khu.ac.ir/~moradi
پست الکترونیکی: moradi90 [at] yahoo.com
دکتر پروین کدیور
عضو کمیته علمی
استاد
دانشگاه خوارزمی
پست الکترونیکی: kadivar220 [at] yahoo.com
دکتر علی فتحی آشتیانی
عضو کمیته علمی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
وب سایت: militarymedj.ir/page.php?slct_pg_id=79
پست الکترونیکی: afa1337 [at] gmail.com
دکتر محمد علی مظاهری
عضو کمیته علمی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: mazaheri45 [at] gmail.com
دکتر رضا رستمی
عضو کمیته علمی
دانشیار
دانشگاه تهران
وب سایت: psyedu.ut.ac.ir/acstaff/rostami/aboutus.html
پست الکترونیکی: rrostami [at] ut.ac.ir
دکتر رضا زمانی
عضو کمیته علمی
دانشیار
دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: reza_zamani1 [at] yahoo.com
دکتر حمید پورشریفی
عضو کمیته علمی
دانشیار
عضو هیات علمی گروه روانشناسی بالینی
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
وب سایت: poursharifi.ir
پست الکترونیکی: poursharifih [at] gmail.com
دکتر رسول روشن
عضو کمیته علمی
استاد
دانشگاه شاهد
پست الکترونیکی: rasolroshan [at] yahoo.com
دکتر زهره خسروی
عضو کمیته علمی
استاد
دانشگاه الزهرا
پست الکترونیکی: z.khosravi [at] alzahra.ac.ir
دکترفریبرز باقری
عضو کمیته علمی
دانشیار
دانشگاه آزاد
وب سایت: f-bagheri.teacher.srbiau.ac.ir/fa/index.html
پست الکترونیکی: f.bagheri [at] srbiau.ac.ir
دکتر احمد علی پور
عضو کمیته علمی
استاد
دانشگاه پیام نور
وب سایت: www.dralipour.com
پست الکترونیکی: ahmadalipour45 [at] yahoo.com
دکتر مجید صفاری نیا
عضو کمیته علمی
دانشیار
دانشگاه پیام نور
وب سایت: www.drsaffarinia.ir/
پست الکترونیکی: msaffarinia [at] yahoo.com
دکتر بهرام علی قنبری
عضو کمیته علمی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
پست الکترونیکی: ghambari [at] um. ac. ir
دکتر حسین چاری
عضو کمیته علمی
دانشیار
دانشگاه شیراز
پست الکترونیکی: hchari [at] shirazu.ac.ir
دکتر جلیل باباپور
عضو کمیته علمی
استاد
دانشگاه تبریز
وب سایت: asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?babapourj
پست الکترونیکی: babapourj [at] yahoo.com
دکتر سالار فرامرزی
عضو کمیته علمی
دانشگاه اصفهان
پست الکترونیکی: s.faramarzi [at] edu.ui.ac.ir
دکتر رضا خجسته مهر
عضو کمیته علمی
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
وب سایت: scu.ac.ir/khojasteh
پست الکترونیکی: khojasteh-r [at] scu.ac.ir
دکتر علی محمد گودرزی
عضو کمیته علمی
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
پست الکترونیکی: al.godarzi [at] uswr.ac.ir
دکتر شهرام ده بزرگی
عضو کمیته علمی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
پست الکترونیکی: dehbozorgi_sh [at] yahoo.com
دکتر محمد حسین عبداللهی
عضو کمیته علمی
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
پست الکترونیکی: abdollahimh [at] yahoo.fr
دکتر سیمین حسینیان
عضو کمیته علمی
استاد
دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه الزهرا
وب سایت: edpsy.alzahra.ac.ir/tabid/198/Default.aspx
پست الکترونیکی: hosseins1381 [at] yahoo.com