1- 1- نتایج داوری چکیده مقالات چه زمانی اعلام می شود؟
2- 2- مقالات پذیرفته شده در کنگره، در کجا منتشر خواهند شد؟
3- 3- آیا مقالات پذیرفته شده در کنگره، نمایه خواهند شد؟
4- ۴- آیا محدودیتی برای تعداد مقالات به کنگره وجود دارد؟
5- ۵- آیا ثبت نام در کنگره و پرداخت هزینه ثبت نام الزامی است؟

1- 1- نتایج داوری چکیده مقالات چه زمانی اعلام می شود؟ up
2- 2- مقالات پذیرفته شده در کنگره، در کجا منتشر خواهند شد؟ up
3- 3- آیا مقالات پذیرفته شده در کنگره، نمایه خواهند شد؟ up
4- ۴- آیا محدودیتی برای تعداد مقالات به کنگره وجود دارد؟ up
5- ۵- آیا ثبت نام در کنگره و پرداخت هزینه ثبت نام الزامی است؟ up