اهداف برگزاری دهمین کنگره بین المللی روان درمانی

 

  • فراهم کردن فرصت هایی برای ایجاد شبکه های حرفه ای از متخصصان حوزه روان درمانی در سطح ملی و بین المللی
  • تبادل ایده ها و تجارب مابین پژوهشگران و دست اندکاران حوزه ی روان درمانی به منظور اجرای بهتر سیاست ها مرتبط با سلامت، آموزش، کار و بهزیستی افراد
  • جلب توجه صاحبنظران و سیاستگذاران بخش های مرتبط به اهمیت استفاده از دستاوردهای نوین این عرصه در بهینه سازی فعالیت ها و توجه به مقوله توسعه پایدار
  • افزایش بینش و بصیرت علمی در موضوعات کلی و جزئی مرتبط با علم روان درمانی
  • معرفی خلاقان عرصه روان درمانی و مشاوره به جامعه علمی ملی و بین المللی
  • تبادل اطلاعات در زمینه آموزش روان درمانی در دانشگاه های کشور
  • تبادل اطلاعات علمی -پژوهشی در سطح ملی و بین المللی
  • ارتقاء سطح دانش روان درمانی در دانشگاه و  جامعه
  • ارائه آخرین یافته های پژوهشی  در حوزه روان درمانی
  • ترویج روان درمانی علمی در کشور