• ترویج روان درمانی علمی در دنیا
  • ارائه آخرین یافته های پژوهشی در حوزه روان درمانی
  • ارتقاء سطح دانش روان درمانی در دانشگاه و  جامعه
  • فراهم کردن فرصت هایی برای ایجاد شبکه های حرفه ای از متخصصان حوزه روان درمانی در سطح ملی و بین المللی
  • تبادل ایده ها و تجارب مابین پژوهشگران و دست اندرکاران حوزه ی روان درمانی به منظور اجرای بهتر سیاست های مرتبط با سلامت، آموزش، کار و بهزیستی.
  • جلب توجه صاحبنظران و سیاستگذاران بخش های مرتبط به اهمیت استفاده از دستاوردهای نوین این عرصه و توجه به مقوله توسعه پایدار
  • افزایش بینش علمی در مورد نقش و جایگاه خانواده در بهداشت روانی فردی و عمومی
  • معرفی خلاقان عرصه روان درمانی و مشاوره به جامعه علمی ملی و بین المللی
  • تبادل یافته های علمی  در زمینه آموزش روان درمانی در دانشگاه های کشور